Házirend

Általános szabályok

1. A H2O Női Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható.
2. A H2O Női Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
3. A H2O Női Fitness területén TILOS:
– a dohányzás és az alkoholfogyasztás
– az olyan tevékenység, amely a H2O Női Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
– a H2O Női Fitness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) bevitele
– az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
4. A H2O Női Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű edzők/oktatók jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
5. A H2O Női Fitness sport- és egyéb szolgáltatásai kizárólag a létesítmény nyitvatartási idején belül vehetők igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte.)
6. A H2O Női Fitness szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a létesítmény területét időben elhagyni.
7. A H2O Női Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
– játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek stb.
– egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
– reklám, hirdetés, szóróanyag
8. Amennyiben a H2O Női Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgókép, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
9. Üzemeltető a H2O Női Fitness sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Ezen adatnyilvántartás a vendégek megfelelő értesítéséhez szükséges. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
10. A H2O Női Fitness zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a H2O Női Fitness egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a H2O Női Fitness rendjére.
11. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
12. A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
13. A H2O Női Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért sem.
14. A talált tárgyakat minden vendég köteles a H2O Női Fitness recepcióján (dokumentálás mellett) leadni.
15. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
16. A H2O Női Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek köteles a recepción késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül értesítendő:
Mentők: (baleset esetén) 104
Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
Általános segélyhívó: (bármely esetben) 112
17. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
18. A H2O Női Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a létesítmény egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
19. A H2O Női Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a H2O Női Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Speciális szabályok

1. A sporttér területére kizárólag a sporttéren végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
2. A sporttérbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
3. Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő. Amennyiben ez elkerülhetetlen, tilos a foglalkozáson részt vevő vendégek zavarása hívásfogadással, – kezdeményezéssel, telefonbeszélgetések lebonyolítása esetén a sportteret el kell hagyni.

Recepció

1. A H2O Női Fitness sportterületére belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel, vagy bérlettel lehet.
2. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot, melyben elfogadja a H2O Női Fitness Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.
3. A sportszolgáltatást igényve vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.
4. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törülköző, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
5. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
6. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltözőtér

1. A területeken és az öltözőszekrényekben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
2. Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet!
3. Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (nagy szennyeződés, dugulás), a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción!

Sporttér

1. A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.
2. A Hot Iron és más speciális órákra (a recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción.