Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A H20 Női Fitnesz Kft. tevékenységéhez és az általa üzemeltetett http://www.h2onoifitness.hu/ weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésről

Bevezetés

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja annak megismerését, hogy a H20 Női Fitnesz Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) az alábbiakban részletezett feladatainak ellátása során a természetes személyek adataival milyen tevékenységet végez. Arról, hogy a tevékenysége során milyen szabályok szerint jár el és betekintést ad az általa felhasznált adatok védelmére vonatkozó intézkedéseiről. Nem utolsó sorban információt nyújt mindazon jogokról, melyek érdekeik védelmében megilletik az érintetteket.

Jelen Tájékoztatóban részletezett szabályozás a EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletén túlmenően a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Grt.], valamint 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Info tv.] alapján került kialakításra.

 1. Adatkezelő azonosító adatai:

Név:                                       H20 Női Fitnesz Kft.

Székhely és postacím:        1165 Budapest Hunyadvár u. 18. 2/5.

E-mail:                                   h2o@h2onoifitness.hu

Telefon:                                +36(20) 347 1474

 

 1. A személyes adatok kezelésének elvei

Adatkezelő az alábbi elvek betartásával tevékenykedik:

 • A célhoz kötöttség elve: megmutatja, hogy Adatkezelő milyen cél érdekében tárolja, használja fel tevékenysége során természetes személyek adatait.
 • Az adattakarékosság elve: tehát a kezelt adatok köre adott célnak megfelelő és csak az ahhoz szükséges mértékű.
 • A pontosság elve: e szerint az Érintettek és a jogszabályi megfelelés érdekében is pontatlan személyes adatokat Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti vagy törli.

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettektől közvetlenül kapja. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a tevékenységével összefüggően kezelt személyes adatok védelméhez kapcsolódó azon feladatok ellátását, melyek révén – adott esetben – segíti bizonyítani a Hatóságok, üzleti partnerek és az érintett ügyfelek számára is, hogy e tekintetben a Rendeletet és az Info. tv., valamint más, vonatkozó szabályozást is betartva járt el (elszámoltathatóság elve).

 1. Fogalmak magyarázata

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi fogalmakat használja:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„érintett”: az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„adatvédelmi tisztviselő”: a GDPR által meghatározott, az őt foglalkoztató/megbízó társaságnál személyes adatok védelme terén szakértői tevékenységet folytató, ill. az adatvédelemért felelős hatósággal (NAIH) kapcsolatot tartó személy. Egyes – jogszabályban előírt esetekben – kötelező, más esetekben javasolt a foglalkoztatása.

 • Az adatkezelés rendje

Adatkezelő tevékenysége során az általa bármilyen módon és mértékben megismert, az üzleti partnerek, az érdeklődők, a munkavállalók és az ügyfelek adatait ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, titoktartási kötelezettséget vállalva, a vonatkozó magyar jogszabályok és a GDPR előírásai szerint kezeli.

A tevékenységéhez és a kapcsolódó feladatok ellátása keretében kapott adatokat Adatkezelő jogszerűen tárolhatja, a jogszabályok keretein belül azokat rendszerezheti, a szükséges mértékig felhasználhatja. Az általa végzett adatkezelést azonnal megszünteti, amennyiben annak célja teljesült vagy megszűnt, ill. mérlegeli, ha azt az érintett kéri.

Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan profilozást és automata döntéshozatalt nem alkalmaz.

 • Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés részletezése, célonként

Adatkezelés célja: szerződéskötés üzleti partnerrel (pl. külső szolgáltató)

 • Jogalap: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: egyéni vállalkozó partner esetén név, székhely, a vállalkozó adószáma, telefonszáma, e-mail címe; gazdasági társaság esetén a cég képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail címe
 • Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését vagy lejártát követő (pénzügyi-számviteli összefüggéseit is figyelembe véve) 8 év
 • az adatokhoz hozzáfér vagy részére továbbítva lesz: szerződő felek, Adatkezelő könyvelője

Adatkezelés célja: Felvételre jelentkezők adatainak kezelése, pályázatok, elbírálása, önéletrajzok

 • Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés
 • Az adatkezelés ideje: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatai törlésre kerülnek, ahogy azon személyé is, aki a jelentkezését, pályázatát visszavonta.
 • Adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalója.
 • Adattovábbítás nem történik.

 

Adatkezelés célja: foglalkoztatás

 • jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről; 2013. évi V. tv. a polgári törvénykönyvről
 • mód: papír alapon és elektronikusan
 • kezelt adatok köre: a munkavállaló neve, Születési neve, Születési hely, idő, Állampolgárság, Édesanyja neve, Lakhelye, Adóazonosító jele. TAJ száma, Bankszámla száma, Önkéntes nyugdíj-pénztári tagság, Nyugdíjas törzsszám, Folyószámla szám, Munkaviszony kezdete, Heti munkaórák száma, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, Munka alkalmassági igazolás, Munkakör megnevezés, Gyermekek adatai, száma, Jogosítvány száma, (…) egyéb, jogszabály által elvárt adat
 • Adatkezelés időtartama: többnyire a munkavállaló foglalkoztatásának végét követő 5 évig, de egyes adatokat (pl. amelyek a bérfizetéshez vagy a nyugdíjjogosultság megállapításához kapcsolódnak) az irányadó jogszabályoknak megfelelve hosszabb ideig: 8 – 50 évig., ill. utóbbiak nem törölhetők.
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, megbízott könyvelő (szolgáltató), hatóságok

A munkavállalónak joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon a nyilvántartott személyes adatairól, azok kezeléséről. E jogba beletartozik az is, hogy a nyilvántartásból másolatot kérhessen a saját adatairól.

Adatkezelés célja: időpont foglalás a weboldalon (https://foglalas.h2onoifitness.hu/ )

 • Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig
 • az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, rendszergazda

Adatkezelés célja: regisztráció a weboldalon (https://foglalas.h2onoifitness.hu/register )

 • Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, rendszergazda

Adatkezelés célja: ügyfél adatbázis építése, kapcsolattartás

 • Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, e-mail cím, telefonszám
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

Adatkezelés célja: marketing, videós / képes megjelenés a Facebookon (fb.me/h2ofitnessanddance )

 • Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: arckép, testkép, mozgás nyilvános posztban, rövid videón vagy fotón
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig
 • Az adatokhoz hozzáfér: bárki, aki a Facebookon a nyilvános profilunkat megtekinti

Tájékoztatás! Az adatkezeléshez a hozzájárulást Ön megtagadhatja vagy később (indoklás nélkül) visszavonhatja! Ilyen jellegű kérését küldje el írásban a fenti e-mail címre és a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 5 munkanapon belül töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem jár visszamenőleges hatállyal, így a korábbi, engedélyezett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Adatkezelés célja: panaszkezelés

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2013. évi V. tv (Ptk); 1997. évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről
 • Mód: papír alapon és/vagy elektronikusan
 • Kezelt adat: az érintett név, telefonszám, e-mail cím, a panaszban önként megadott érintetti információ(k)
 • Az adatkezelés időtartama: 5 év
 • az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, ellenőrzés esetén a Hatóság, esetleg Adatkezelő ügyvédje

Az adatkezelés célja: számlázás

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, adószám; egyéb számlázási adat
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, Adatkezelő könyvelője, NAV, bank

Tájékoztatás a weboldal cookie használatáról:

Érintett: valamennyi személy, aki Adatkezelő https://h2onoifitness.hu/  weboldalára látogat

Cookie-k (Sütik)

Ez a weboldal úgynevezett „süti” technikát is használ. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A sütik különböző, működést támogató funkciókat biztosítanak a honlap számára.

A weboldal az alábbi cookie-kat használja

 

Feltétlenül szükséges cookie (hozzájárulást nem igényel)

              

kulcs tartomány adatkezelés időtartam rövid leírás
XSRF-TOKEN https://h2onoifitness.hu/ 1 év 1 hónap

 

Ez a cookie azért készült, hogy segítse a webhely biztonságát a Cross-Site Request Forgery támadások megelőzésében.

 

Nem osztályozott cookie-k (hozzájárulást igényel)

 

kulcs tartomány adatkezelési időtartam rövid leírás
_ga https://h2onoifitness.hu/ 1 év 1 hónap nincs info

 

 

 • Adatok átadása, továbbítása, hozzáférés

Adatkezelő esetenként tevékenységéhez kapcsolódóan személyes adatokat továbbít harmadik személy részére. Az adatok továbbítása papír alapon és elektronikusan is történhet, mindkét esetben gondoskodva arról, hogy kizárólag a címzett részére legyen hozzáférhető az adat.

Elektronikus adatküldés esetén egyedi jelszóval ellátott, vírusvédett, kizárólag Adatkezelő tevékenységi körében használt számítógépről kerülnek elküldésre az adatok.

Adatkezelőtől – „szerződések teljesítése” vagy „jogszabályi megfelelés” jogalappal – adatátadás történik az alábbi adatfeldolgozóként vagy önálló adatkezelőként működő partnerek felé:

Adóhatóság (NAV):

 • elérhetősége: kbpavig@nav.gov.hu  ; +36(1) 467-7100
 • adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • továbbított adat: név, cím, adószám, számla-információk
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

Banki és egyéb, kártyás fizetési szolgáltatások

 • OTP Bank Nyrt.
 • Adatkezelési információ: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Penzmosas_adatkezeles_20231207.pdf
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • A kezelt adatok köre: az érintett neve és bankszámla adatai
 • Az adatkezelés célja: pénzügyi szolgáltatás igénybevétele
 • Az adatkezelés időtartama: a szerződés lejártát vagy megszűnését követő 8 év

Könyvelési szolgáltató

 • Legutkó Viktória Ev.
 • Elérhetősége: viki1998@gmail.com
 • Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont); 2000. évi C. tv. a számvitelről
 • A kezelt adatok köre: számla adatok
 • Az adatkezelés célja: könyvelési szolgáltatás
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év

Számlázási szolgáltató

 • NAV
 • Adatkezelési információ: https://nav.gov.hu/footer-tartalmak/adatvedelem
 • Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 • A kezelt adatok köre: számla adatok
 • Az adatkezelés célja: számlázási szolgáltatás használata
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év

Informatikai szolgáltató

 • Borbély Levente Ev.
 • Elérhetősége: admin@h2onoifitness.hu
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • A kezelt adatok köre: a feladatai ellátása érdekében elengedhetetlen, hogy a teljes hozzáféréssel rendelkezzen. Szolgáltatóként ezeket az adatokat saját célra nem használja fel, nem menti le, nem továbbítja.
 • Az adatkezelés célja: rendszergazdai feladatok ellátása
 • Az adatkezelés időtartama: a szerződés lejártáig vagy megszűnéséig

Marketing

 • Facebook
 • Adatkezelési információ: https://www.facebook.com/privacy/center/?locale=hu_HU
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • A kezelt adatok köre: fotókon, videón az érintett személy arcképe, testképe, mozgása, ruházata
 • Az adatkezelés célja: marketing
 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

FIGYELEM! Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Facebook fiókunkról utólag letiltott kép a Facebook működéséből (pl. posztok megosztása) eredően még benne marad a szolgáltató adatbázisában, és később, más oldalakon megjelenhet. Adatkezelőként erre nincs ráhatásunk.

 • Az érintetteket a PR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:
 1. tájékoztatáshoz való jog;
 2. hozzáférési jog;
 3. helyesbítéshez való jog;
 4. törléshez való jog;
 5. az adatkezelés korlátozásához való jog;
 6. adathordozhatósághoz való jog;
 7. tiltakozáshoz való jog.

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos adatait kiegészítjük.

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy azokat más módon kezeljük;
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az adatok kezelésére;
 • ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel.

Az adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére.

 • Adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezések

Az adatkezelés megszűnése

Adatkezelő töröl minden olyan személyes adatot,

 • melynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
 • melynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,
 • melynek kezeléséhez való jogot az érintett visszavonta, vagy az adatkezelést megtiltotta, vagy
 • melynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 • Adatvédelmi panaszok kezelése

Az eljárás: Adatkezelő panaszként kezeli és intézi az érintett természetes személyektől felé írásban jelzett minden észrevételt, amennyiben az adatvédelmi tárgyú, és Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal össze nem egyeztethető eljárásával vagy mulasztásával kapcsolatosan sérelmet fogalmaz meg (továbbiakban: panasz).

Panasszal élni Adatkezelő elektronikus- vagy levelezési címére küldött bejelentéssel lehet.

A panasznak tartalmaznia kell legalább: a panaszos nevét, címét (e-mail címét), telefonszámát, a sérelem időpontját, a panasz konkrét körülírását, panaszos aláírását, valamint azt, hogy a panaszbejelentésben foglalt adatainak kezeléséhez a panaszbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, a panasz aláírásával egyidejűleg hozzájárul. Ezen adatok és a nyilatkozat hiányában Adatkezelő a panasz kivizsgálását mellőzi és erről a Panaszost írásban értesíti.

Adatkezelő a Panaszos adatait kizárólag a panaszbejelentéssel kapcsolatosan kezeli, azt harmadik személyek részére, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági, bírósági megkereséseket, nem adja ki, üzleti célokra nem használja fel.

Adatkezelő a panaszt kivizsgálja és arra a kézhezvételt követően 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad a panasz bejelentés módjával azonos módon (e-mailen vagy postai úton). Amennyiben a panasz kivizsgálására a 30 napos határidő nem elegendő, úgy Adatkezelő erről a panaszost tájékoztatja. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül fogunk írásbeli, indokolt választ adni a bejelentéssel azonos módon.

Amennyiben Adatkezelő a panasz kivizsgálását követően azt állapítja meg, hogy a Panaszos panasza tényszerű és indokolt volt, úgy a sérelmének orvoslása módjáról és mértékékről a panasz elbírálásával egyidejűleg tájékoztatja a Panasztevőt.

A panasz elutasítása esetén Adatkezelő írásban tájékoztatja a Panaszost arról, hogy panaszával a továbbiakban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) vagy sérelem esetén a Bírósághoz is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége alább látható.

 

 • Az érintett tiltakozásának kezelésére vonatkozó eljárási szabály

Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a kérelemmel egyező, bizonyításra alkalmas alakszerűséggel (pl. írásban, elektronikus levélben) tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – azonnal megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha Adatkezelő a 30 napos határidőt elmulasztja, az érintett jogai érvényesítése érdekében a bírósághoz vagy az Adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását formalevelek kibocsátása útján segíti elő: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Panaszbejelentés:               NAIH      1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,

E-mail cím:                           ugyfelszolgalat@naih.hu

tel.:                                        +36 (1) 391-1400

weboldal:                              www.naih.hu

 

 • Adatbiztonság

Adatkezelő az érintettek személyes adatait elektronikusan kizárólag a vállalkozásban használt számítógépén tárolja, mely elektronikus és fizikai védelemmel is el van látva. Ily’ módon megakadályozva a jogosulatlan hozzáférés, adatmódosítás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségét, ideértve a véletlen megsemmisülést, sérülést és a technikai változtatásából eredő hozzáférhetetlenség elkerülését is.

A papír alapú adattárolás minden esetben zárt helyiségben, zárt szekrényben valósul meg, illetéktelenek által hozzá nem férhető módon.

Különlegesen érzékeny (pl. egészségügyi) adatokat Adatkezelő nem kér, senkitől nem vesz át és nem tárol. A kéretlenül részére megküldött ilyen adatokat haladéktalanul, véglegesen törli.

 • Adatvédelmi incidens és kezelése

Adatvédelmi incidens: minden olyan tevékenység, beavatkozás vagy mulasztás, mely személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést tesz lehetővé.

Aki ilyet észlel Adatkezelő tevékenysége kapcsán, minél előbb jelezze a következő email címen: h2o@h2onoifitness.hu vagy telefonon: +36(20) 347 1474

Adatkezelő rögzíti a bejelentést és haladéktalanul megkezdi a kivizsgálását. Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor tájékoztatja az érintett adatbázisok üzemeltetéséért felelős szolgáltatókat.

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése érdekében Adatkezelő minden olyan információt begyűjt, ami szükséges lehet annak azonosítására, az esetleges károk csökkentésére és az elhárítás érdekében hozandó további intézkedések kialakítására. A lehetőségek szerint rögzíti

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét

 

Mindezeken túlmenően – a jogszabályi elvárásnak megfelelve – Adatkezelő 72 órán belül bejelentést tesz a Hatóság (NAIH) felé.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő fő tevékenységéhez kapcsolódóan nem kezel nagy mennyiségű és/vagy különösen érzékenynek minősíthető személyes adatot, hatósági szervnek nem minősül, ezért adatvédelmi tisztviselő megbízását, foglalkoztatását nem tartja indokoltnak, amire a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi.

Megjegyzés: Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan frissítse, ennek során a benne részletezett információkat – a jogszabályi változásokat is követve – egyoldalúan módosítsa. Az esetleges módosítás Adatkezelőnél mindenkor elérhető.

Budapest, 2024. június

H20 Női Fitnesz Kft.